Home»Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Firma Volante Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową.

Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do spółki Volante Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stronę internetową oraz wszystkie inne strony internetowe których jesteśmy właścicielem.

Administrator Danych Osobowych

Volante Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu pod adresem ul. Dobrowskiego 77A, 60–529 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641727, NIP 7822649658, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem office@byvolante.com

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Informacje, które nam dostarczasz

Wymagamy od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę:

a) adres e–mail

b) imię i nazwisko

c) adres dostawy (tylko w przypadku zamówienia towaru)

d) numer telefonu (tylko w przypadku zamówienia towaru)

a) adres e–mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:

a) Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.

b) Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.

c) Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

Informacje, jakie zbieramy automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

a) adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)

b) adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej

c) konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania

d) wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie

e) czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie

f) rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego

g) rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)

h) informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies

i) informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e–mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.

b) Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.

c) Personalizowania udostępnianych treści,przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

d) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą,przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

e)Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

a) naszym pracownikom b) osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych c) dostawcom usług kurierskich i pocztowych d) dostawcom usług płatności elektronicznych e) dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową f) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę g) dostawcom usług księgowych h) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

a) jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

b) jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

c) w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych b) prawo ich sprostowania, c) usunięcia, d) ograniczenia przetwarzania, e) przenoszenia danych f) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ilekroć jego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem

Międzynarodowe Transfery Danych

Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.

W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

a) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12lipca 2016r., dostępnej pod linkiem

b) lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej pod linkiem

Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Małoletni

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryny. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z nami.

Ciasteczka – Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:

a) zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,

b) udoskonalać nasze Witryny i usługi,

c) zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach,

d) lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,

e) oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

Informacje dodatkowe

O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwrócić się bezpośrednio do nas pod mailem office@byvolante.com

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies 18.06.2018

×